OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnostiLCN PROJECT s.r.o.se sídlem Stodolní 794/21, 70200 Ostrava –Moravská Ostrava a Přívoz identifikační číslo: 02787008 zapsanév obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58311pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.karikatury.eu Adresa: Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava, Email: info@karikatury.eu Telefon: +420725606 293

1. ;ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)obchodní společnosti LCN PROJECTs.r.o., sesídlem Stodolní 794/21, 70200 Ostrava –Moravská Ostrava a Přívoz, identifikační číslo: 02787008, zapsanév obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58311(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé vsouvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)uzavírané mezi prodávajícím ajinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod jeprodávajícím provozován na internetové adrese www.karikatury.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.karikatury.eu(dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahujína případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva aobchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít včeském jazyce.

1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat dosvého uživatelského rozhraní. Zesvého uživatelského rozhranímůže kupujícíprovádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Vpřípadě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo zwebového rozhraní obchodu.

2.2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží jekupující povinen uvádět správně apravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím vuživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány zasprávné.

2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující jepovinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 roknevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti zkupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, atozejména sohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím kprodeji, atovčetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně zpřidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají vplatnosti podobu, kdy jsou zobrazovány ve webovémrozhraní obchodu.Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícíhouzavřít kupní smlouvu zaindividuálně sjednaných podmínek.Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné vewebovém rozhraní obchodu jsou nezávazné aprodávající není povinenuzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace onákladech spojených sbalením adodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené vewebovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.Pro objednání zboží vyplní kupujícíobjednávkový formulářvewebovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahujezejména informace o:

3.3.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3.informace o nákladech spojených sdodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímuumožněno zkontrolovat a měnit údaje, které doobjednávky kupujícívložil, a to i sohledem na možnostkupujícího zjišťovat aopravovatchyby vzniklépři zadávání dat do objednávky.Objednávkuodešle kupující prodávajícímukliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávcejsou prodávajícímpovažovány za správné.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdíelektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou vuživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)požádat kupujícíhoo dodatečné potvrzeníobjednávky(například písemně či telefonicky).

3.6.Smluvní vztah mezi prodávajícíma kupujícímvzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež jeprodávajícím zaslánokupujícímuelektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména sosobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8.Kupujícísouhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku vsouvislosti suzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady natelefonní hovory) si hradí kupujícísám.

4.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.Cenu zboží apřípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay; nebo bankovním převodem na účet prodávajícího

4.2.Společně skupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené sbalením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou ináklady spojené sdodáním zboží.

4.3.Vpřípadě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zbožíspolečně suvedenímvariabilního symboluplatby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4.Prodávající je oprávněn, zejména vpřípadě, že ze strany kupujícího nedojde kdodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.5.Případné slevy zceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6.Je-li to vobchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných nazákladě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad –fakturu. Prodávající je plátcem daně zpřidané hodnoty. Daňový doklad –fakturu vystaví prodávající kupujícímupo uhrazení ceny zbožía zašle jej velektronické podobě na elektronickou adresukupujícího.

5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.Kupující berena vědomí, že dleustanovení § 53 odst. 8 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přáníkupujícího, jakož izboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, aod kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2.Nejedná-li se o případuvedený včl. 5.1či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, mákupující vsouladu s ustanovením §53odst. 7 občanského zákoníku právo odkupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení odkupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů odpřevzetí zboží. Odstoupení odkupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné naadresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@karikatury.eu.

5.3.Vpřípadě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínekse kupní smlouva odpočátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14pracovních dnů ododeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené aneopotřebené a, je-li to možné, vpůvodním obalu.

5.4.Vpřípadě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek si prodávající uplatní manipulační poplatek se zbožím ve výši šedesáti (60) korun.

5.5.Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3obchodních podmínekjeprodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno čičástečně spotřebováno.

5.6.Vpřípadě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínekvrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl.5.5obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení odkupní smlouvy kupujícímu, atobezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5.7.Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno čičástečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemutím vzniklé. Nárok naúhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. Vtakovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.9.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímudárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím akupujícím uzavřena srozvazovací podmínkou, že dojde-li kodstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem,pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu sezbožímprodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li vkupní smlouvě stanoveno jinak. Vpřípadě, žejezpůsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko apřípadné dodatečné náklady spojené stímto způsobem dopravy.

6.2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím vobjednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 0Kč (slovy: nulakorun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.Vpřípadě, že je zdůvodů na straně kupujícíhonutno zbožídoručovat opakovaně nebo jiným způsobem,než bylo uvedeno vobjednávce, je kupujícípovinen uhradit náklady spojené sopakovanýmdoručovánímzboží, resp. náklady spojené sjiným způsobem doručení.

6.4.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku odpřepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2.Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost aužitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, jevtom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3.V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor skupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věcio rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud toneodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4.Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5.Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamovanézboží.

7.6.Další práva a povinnosti stran související sodpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

8.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.Kupujícíbere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněnyautorským právem. Kupující sezavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnitneoprávněně zasahovat či neoprávněně užítprogramové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodupoužívat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jenv rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je vsouladu sjeho určením.

8.4.Prodávající neníve vztahu kekupujícímuvázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5.Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé vdůsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu sjejich určením.

8.6.Na základě dokončené objednávky, dává kupující právo prodávajícímu používat vytvořené dílo k firemní prezentaci a souhlasís možným umístěním díla na sociální sítě i webové stránkywww.karikatury.eu, které můžou sloužit k marketingovým a reklamním účelům.

9.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.Kupující souhlasíse zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,adresa elektronické pošty atelefonní čísloa dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.Kupující souhlasíse zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv apovinností zkupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené zwebového rozhraní obchodu) uvádět správně apravdivě aže je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně vesvých osobních údajích.

 

9.5.Zpracováním osobních údajů kupujícíhomůže prodávajícípověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícímbez předchozího souhlasu kupujícíhopředávány třetím osobám.

9.6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány velektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.Kupující potvrzuje,že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, žesejedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné sohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména semůže jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, mákupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit sesesvým podnětem naÚřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.Požádá-li kupujícío informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informacepodle předchozí větypožadovat přiměřenou úhradu nepřevyšujícínáklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10.Na základě dokončené objednávky, dává kupující právo prodávajícímu používat vytvořené dílo k firemní prezentaci a souhlasí s možným umístěním díla na sociální sítě i webové stránkywww.karikatury.eu, které můžou sloužit k marketingovým a reklamním účelům.

10.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícíhona elektronickou adresu kupujícíhoa dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícímna elektronickouadresu kupujícího.

10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Vpřípadě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícíhoz kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.DORUČOVÁNÍ

11.1.Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související skupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu jedoručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, ževztah se řídí českým právem.Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající zobecně závazných právních předpisů.

12.2.Prodávající je oprávněn kprodeji zboží na základě živnostenského oprávnění ačinnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádív rámci své působnosti příslušný živnostenskýúřad.

12.3.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy čiobchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.Volání na telefonní čísla uvedené na stránce www.karikatury.euse účtují dle aktuálního tarifu volajícího.

12.5.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím velektronické podobě a není přístupná.

12.6.Kontaktní údaje prodávajícího:adresa pro doručování Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava, adresa elektronické pošty info@karikarury.eu, telefon +420 725 606 293.

V Ostravě dne 1. 2. 2018